KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz. 

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, hizmetlerini daha sağlıklı ve hakkaniyetli verebilmek, bağışçı, gönüllü ve ihtiyaç sahiplerine gerek görüldüğünde ulaşabilmek ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, kendisine verilmiş olan, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına dair haklarını saklı tutar.

Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece kişi, kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, kendisine her türlü iletişim vasıtası ile ulaşılmasını ve veri paylaşımı ile ilgili tercihlerini yazılı olarak bildirmediği sürece mevcut uygulamaya devam edileceğini kabul eder.

Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, Derneği kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Derneğimiz “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince, toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği 

 1. Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden Aday Başvuru Formu, sistemi, değerlendirme platformları ve akademi süreci faaliyetleriniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; eğitim, değerlendirme ve işe yerleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak derneğimiz  tarafından işlenmektedir.
 2. Bu çerçevede kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki; Kişisel Verileriniz Derneğimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve bağış çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.
 3. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesi uyarınca, siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) Toplanan Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, TCKN, doğum yılı, cinsiyet

İletişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, e-posta.

İşyeri, ikamet ili, çalıştığınız kurum ve pozisyon bilgileri, sosyal medya profil linkleri(LinkedIn, GitHub), CV.

Eğitim Bilgileri: Mezun olduğunuz/halen okuduğunuz okul ve bölüm bilgileri.

Mesleki Deneyim: Profesyonel Deneyim Yılı, CV, mesleki deneyimi gösteren sosyal medya linkleri

Diğer: Derse katılım, öğrenme yeteneği, uyum, çözüm üretebilme gibi süreçlerdeki ölçülebilir davranışsal ve iletişimsel yeterlilikler, ödev/ proje gibi sürecin parçası olan çalışmalara ait bilgiler, hakkınızdaki geri bildirimler, aday tanıtım sunumu ve Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği, tarafından süreç hakkında oluşturulabilecek değerlendirmeler gibi performans değerlendirmeye ilişkin bilgiler seçenekli, kısa cevaplı ve açık uçlu sorularımıza cevaplarınızda yer alabilecek bilgiler, eğitim sırasında yalnızca projenin uygulandığına dair kanıt niteliğinde bulunması amaçlı herhangi bir yerde(sosyal medya, web sitesi vs) paylaşılmayacak kayıt videosu,

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik eğitmenlerimizle, çalışanlarımızla ve stajyerlerimizle, program sürecinde çalışan gönüllülerimizle, seçim sürecindeki değerlendirme platformları ile,, iş ortaklarımızla, destekçilerimizle ve Google Hizmetleri kapsamında KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) İmza kampanyalarına katılarak, dergi abonesi olarak ve sizinle iletişime geçebilmemiz için bize iletişim bilgilerinizi bırakarak bu gizlilik politikasını kabul etmekte ve Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği’ne bilgilerinizi mevzuata uygun şekilde toplamak, depolamak ve işlemek için izin vermektesiniz.

g) Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği; Kredi Kartı, Bankamatik Kartı ve BKM Ekspress Hesap bilgileri (yani Kredi Kartı Numarası) gibi bağışa konu olan kişisel verilerinizi kaydetmemekte ve saklamamaktadır. Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği bağış ödemelerinin güvenliğini SSL tabanlı 128-bit şifreleme ile gerçekleştirmektedir.

ı) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

Kişisel verisi işlenen bağışçılarımız ve çevrimiçi ziyaretçilerimiz, eğitim başvurusund bulunan kişiler;

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme, ​haklarına sahiptirler.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası ile Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak ve ıslak imzalı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Dernek’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Dernek’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Dernek tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Dernek kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedi